Leden

Anna Adamska heeft gestudeerd en is gepromoveerd in Polen (de Katholieke Universiteit van Lublin) en is sinds 1997 geaffilieerd onderzoeker en docent bij de Universiteit Utrecht. Interesses: hulpwetenschappen van de middeleeuwse geschiedenis (voornamelijk oorkondeleer, paleografie en sfragistiek) in de brede context van de schriftcultuur en de mechanismen van sociale communicatie; theorie en onderwijs van de hulpwetenschappen; sociale geschiedenis van taal.
https://www.uu.nl/staff/ABAdamska
https://www.researchgate.net/profile/Anna-Adamska-5

Jos A.A.M. Biemans (1951) is professor emeritus in de paleografie en codicologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de handschriftelijke overlevering van de Middelnederlandse letterkunde gedurende de 13de en 14de eeuw. Momenteel werkt hij aan een overzicht van alle handschriften met werk van de Vlaamse dichter Jacob van Maerlant.

Jan W.J. Burgers (1953) was tot zijn pensionering als professor werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en het Huygens Instituut (KNAW). In zijn onderwijs en onderzoek richtte hij zich vooral op de paleografie en diplomatiek en op de verhalende bronnen uit de Nederlandse Middeleeuwen.
https://www.uva.nl/en/profile/b/u/j.w.j.burgers/j.w.j.burgers.html

Godfried Croenen doceerde tot 2020 middeleeuwse geschiedenis en geschiedenis van de Franstalige wereld aan de University of Liverpool. Sinds 2019 werkt hij bij Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw als projectleider voor de projecten ‘Medieval Manuscripts in Flemish Collections’ en ‘Comites latentes’. Daarnaast doceert hij codicologie, paleografie en diplomatiek aan University College London. Hij heeft o.a. gepubliceerd over oorkonden in het middeleeuwse hertogdom Brabant, over literaire handschriften met Franse en Nederlandse teksten, en over laatmiddeleeuwse kronieken, vooral de kronieken in verband met de Honderjarige Oorlog (1337-1453).
https://liverpool.academia.edu/GodfriedCroenen

Georges Declercq doceert middeleeuwse geschiedenis aan de VUB en diplomatiek aan de ULB. Hij heeft o.a. gepubliceerd over middeleeuwse cartularia (algemeen en ook specifiek over het ‘Liber traditionum’ van de Gentse Sint-Pietersabdij), oorkonden en pragmatisch schriftgebruik. Andere interessegebieden zijn o.m. middeleeuwse brievencollecties en het vroege schriftgebruik in de Vlaamse steden.
http://vub.academia.edu/DeclercqGeorges

Els De Paermentier is hoofddocent middeleeuwse geschiedenis (diplomatiek, paleografie, gendergeschiedenis) aan de Universiteit Gent. Haar onderzoek focust op pragmatische geletterdheid en documentaire schriftpraktijken in de Nederlanden tijdens de hoge middeleeuwen (late 11de tot begin 14de eeuw). Daarnaast werkt zij ook rond genderthema’s als vrouwelijke heerschappij en agency, en religieuze patronage.
https://research.flw.ugent.be/nl/els.depaermentier

Chris De Wulf is docent Nederlandse filologie bij de Universität Zürich. In het verleden was hij verbonden aan de VUB, ULB, RU Nijmegen, UAntwerpen, UGent en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren. Hij is dialectoloog en historisch taalkundige met specialisatie in fonologie, grafematiek en Middelnederlands.
https://www.ds.uzh.ch/static/cms/pfs/personen.php?detail=588

Eef (Everardus) Dijkhof is gastonderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW) te Amsterdam. Hij werkt daar aan een supplement op het Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 en aan de ontsluiting van de oorkonden van de voormalige graafschappen Gelre en Zutphen in de vorm van een database.

Marco Mostert is hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij is geïnteresseerd in de sociale geschiedenis van de communicatie in de Middeleeuwen, en bestudeert daarom ook de materialiteit van de schriftelijke overlevering. Zijn publicaties vanaf 1996 zijn te vinden op https://www.uu.nl/medewerkers/MMostert/Publicaties . Hij is de editeur van Utrecht Studies in Medieval Literacy uit (https://medievalliteracy.wp.hum.uu.nl/home-2/utrecht-studies-in-medieval-literacy/).

Jean-François Nieus is senior onderzoeksmedewerker van het F.R.S.-FNRS en Professor Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit van Namen, waar hij hulpwetenschappen doceert en voorzitter is van het onderzoekscentrum PraME — Pratiques médiévales de l’écrit. Zijn onderzoek spitst zich voornamelijk toe op wereldlijk bestuur en pragmatische schriftelijkheid in de volle Middeleeuwen. 
https://directory.unamur.be/staff/jfnieus

Falco Van der Schueren behaalde een bachelordiploma in het secundair onderwijs en een masterdiploma in de geschiedenis. Na zijn studies werkte hij als freelance onderzoeksconsulent en projectontwikkelaar. Als aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen bereidt hij zijn proefschrift voor over de vrijwillige rechtspraak in laatmiddeleeuws Henegouwen en Vlaanderen.
https://research.flw.ugent.be/nl/falco.vanderschueren

Ed van der Vlist (1963) studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van Leiden. Hij is gespecialiseerd in Latijnse paleografie en westerse codicologie en werkt als conservator middeleeuwse handschriften bij de KB, nationale bibliotheek van Nederland, in Den Haag.
https://www.linkedin.com/in/edvandervlist/

Tineke Van Gassen is verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Gent. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar middeleeuwse en vroegmoderne administratieve praktijken en stadsgeschiedenis in de Lage Landen. In 2017 promoveerde ze tot doctor in de geschiedenis met een proefschrift over de archieven van het Gentse stadsbestuur in de middeleeuwen. 
https://research.flw.ugent.be/nl/tineke.vangassen  

Geertrui Van Synghel is senior-onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Amsterdam (KNAW) en promoveerde op een paleografisch-diplomatisch onderzoek naar de stedelijke secretarie van ’s-Hertogenbosch. Zij is uitgever van het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant en het Digitaal Oorkondenboek van Limburg en ontsluit de Bossche schepenregisters met Transkribus (HTR).
www.donb.nl
https://www.huygens.knaw.nl/medewerkers/geertrui-van-synghel

Mark Vermeer promoveerde in 2020 op een proefschrift over geletterdheid op het laatmiddeleeuwse platteland. Hij doceerde aan de universiteiten van Utrecht en Leiden, en werkt momenteel voor een Europees project op de handschriften van de Openbare Bibliotheek Brugge.

Dirk Schoenaers promoveerde in 2010 aan de University of Liverpool op een proefschrift over de Middelnederlandse vertaling van de kroniek van Froissart door Gerrit Potter van der Loo. Daarna werkte hij als postdoc in projecten over de middeleeuwse verspreiding van Franstalige literatuur (University College London), volksopstanden (University of St. Andrews) en Brabantse geschiedschrijving (Universiteit Leiden). Hij schreef over Franstalige en Middelnederlandse kronieken en meertaligheid in de Nederlanden en is een van de auteurs van Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis (Amsterdam: Boom, 2021)Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op volkstalige handschriften en bronnen uit de Nederlanden uit de periode tot en met de zestiende eeuw. Schoenaers is lid van de redactie van Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden.

En verder:
Jeroen Benders, Amand Berteloot, Matanja Hutter, Hans Kienhorst, Tjamke Snijders, Irene van Renswoude, Hildo van Engen & Rayek Vereeken.

%d bloggers liken dit: